100% Pénz-visszafizetési Garancia

Cégünk a webshopban vásárolt termékekre 100% pénz-visszafizetési garanciát vállal a megrendelések számától és összegétől függetlenül.
 
A garanciavállalás értelmében cégünk vállalja, hogy amennyiben az áruházunkban vásárolt, és a garanciavállalásból ki nem zárt terméket a vásárló az előírásnak / rendeltetésnek megfelelően használja meghatározott ideig, és az a minimális fokú célzott hatást sem váltja ki, amennyiben más – a megvásárolt termék hatását és használhatóságát befolyásoló - körülmény nem áll fenn, úgy a vásárló részére fizetési kötelezettséggel tartozik.
 
A garancia érvényesítésének feltételei:
A visszaélések és a rosszhiszemű joggyakorlás elkerülés érdekében a garanciavállalás szerinti fizetési kötelezettséget cégünk csak az itt meghatározott feltételek maradéktalan teljesülése esetében tudja teljesíteni.
 
A garanciavállalás jogosultja a termék vásárlója – számlán nevesített vevő.
 
A garancia érvényesítéséhez a megvásárolt termék használatának kézhezvételtől számított 5 napon belüli megkezdése szükséges.
 
A megvásárolt termékek hatásának végleges megítélése a 30 napig tartó folyamatos alkalmazást követő 15 napos hatás-kifejtési idő elteltével lehetséges, ezért ennek eltelése a garancia szerinti igényérvényesítés feltétele. A jogosult a fenti időtartam elteltét követő 7 napon belül élhet jogával.
 
A használat megfelelő módjának ellenőrzése céljából az igényérvényesítés során Használati Napló cégünk részére történő átadása szükséges, amelyből ellenőrizhető az alkalmazás gyakorisága és az alkalmanként használt mennyiség mértéke.
 
Az igényérvényesítés során a jogosult átadja a használt termék tárolására szolgáló tubust, tasakot, tégelyt vagy dobozt, amelyből a felhasználás megtörténte ellenőrizhetővé válik.
 
A garanciavállalás nem terjed ki a vásárolt termék bármely hatóanyaga által kiváltott allergiás reakciókra vagy egyéb mellékhatásokra.
 
Az igényérvényesítés feltétele 8 napnál nem régebbi urológus szakorvosi vélemény, amely igazolja, hogy a jogosult nem szenved krónikus vagy akut urológiai megbetegedésben, ezeket gyógyító kezelésben nem részesül. Az urológiai megbetegedések, illetve az azok kezelésére alkalmazott gyógyszerek és kezelések befolyásolhatják a táplálék-kiegészítők hatását, amelyért cégünk felelősséget nem tud vállalni.
 
A garancia időtartama csak a kifogásolt termék első alkalommal történő használatától számítható, az újbóli megvásárlást követő – garancia időn túli - tapasztalatok után garancia nem érvényesíthető.
 
Olyan termék után, amely után a vásárló már érvényesítette igényét, újabb igény nem érvényesíthető.
 
A garancia nem terjed ki a segédeszközökre.
 
A garanciavállalás szerinti fizetési kötelezettség mértéke
 
A garanciavállalás szerinti fizetési kötelezettség mértéke a kifogásolt termék vételára, de cikkszámonként, megrendelésenként és vásárlónként maximum 20.000 Ft. A fizetési kötelezettség meghatározása során az egyazon termékből a garancia időn belül vásárolt több darab vételára összeadódik.
 
A fizetési kötelezettség összegébe nem számít bele a termék megvásárlásakor fizetett szállítási költség.
 
Az igényérvényesítés módja:
  1. Az igényérvényesítés az erre a célra létrehozott NYILATKOZAT letöltésével, kitöltésével, aláírásával és cégünk részére elektronikus módon való megküldésével lehetséges. A nyilatkozathoz elektronikus formában csatolandó a fentebb említett Használati Napló és az urológiai szakorvosi vélemény. A Nyilatkozat minden mezőjének kitöltése szükséges az igényérvényesítéshez.
  2. A dokumentumok megfelelőségének ellenőrzését követően cégünk munkatársa telefonos egyeztetés eredményeként futárt küld az elektronikusan már megküldött dokumentumok eredeti, papír alapú példányaiért, és a használt termék tárolójáért. A szállítás költsége az igényérvényesítésre jogosultat terheli, melynek összege a cégünk által a futárszolgálattal kötött szerződés alapján 2.490 Ft. Más szállítási mód alkalmazására nincs lehetőség.
  3. A futár az egyeztetett napon átveszi az összekészített csomagot. A szállítás díját átadáskor a futár részére kell megfizetni.
  4. A dokumentumok megérkezését követően ellenőrizzük annak eredetiségét, majd intézkedünk az igény összegének megfelelő átutalás kezdeményezéséről.
 
A garanciával kapcsolatos egyéb kérdésekben a hatályos Ptk. szabályai irányadók.
 
Ptk.
 
6:431. § [Garanciaszerződés]
(1) A garanciaszerződés, illetve a garanciavállaló nyilatkozat a garantőr olyan kötelezettségvállalása, amely alapján a nyilatkozatban meghatározott feltételek esetén köteles a jogosultnak fizetést teljesíteni.
(2) A szerződést és a garanciavállaló nyilatkozatot írásba kell foglalni.
6:432. § [A járulékosság hiánya]
(1) A garantőr garanciavállaló nyilatkozat szerinti kötelezettsége független attól a kötelezettségtől, amelyért garanciát vállalt, a garantőr nem érvényesítheti azokat a kifogásokat, amelyeket a kötelezett érvényesíthet a jogosulttal szemben.
(2) A garanciavállaló nyilatkozatban foglalt, a biztosított kötelezettségre történő, általános jellegű utalás nem érinti a garantőr kötelezettségének a biztosított kötelezettségtől való függetlenségét.
6:433. § [A lehívási jog személyhez kötöttsége]
A jogosult nem ruházhatja át a garancia érvényesítésének jogát a garantőr hozzájárulása nélkül, de jogosult azt a személyt megjelölni, akinek a garantőr a fizetést teljesíteni köteles.
6:434. § [Jogutódlás a jogosult személyében]
A garancia lehívásának joga átszáll a jogosult jogutódjára.
6:435. § [A garantőr teljesítése]
(1) A garantőr abban az esetben köteles fizetést teljesíteni a garancia alapján, ha a jogosult írásban, és a garanciavállaló nyilatkozatban meghatározott követelményeket pontosan betartva szólította fel a fizetésre.
(2) A garantőr köteles késedelem nélkül értesíteni a kötelezettet a fizetési felszólítás kézhezvételéről.
(3) A garantőr érvényesítheti mindazokat a kifogásokat, amelyek őt a jogosulttal szemben saját személyében megilletik.
(4) A garantőr késedelem nélkül köteles
  1. a) a jogosultnak teljesíteni, és a teljesítés megtörténtéről a kötelezettet értesíteni; vagy
  2. b) a teljesítést megtagadni, és a teljesítés megtagadásáról - annak indokát megjelölve - a kötelezettet és a jogosultat értesíteni.
6:436. § [Nyilvánvalóan visszaélésszerű vagy rosszhiszemű fizetési felszólítás]
(1) Ha a garantőr rendelkezésére álló információk alapján a jogosult nyilvánvalóan visszaélésszerűen vagy rosszhiszeműen él a lehívás jogával, a garantőr nem köteles fizetést teljesíteni, és a már teljesített fizetést visszakövetelheti.
(2) A jogosult nyilvánvalóan visszaélésszerűen vagy rosszhiszeműen jár el különösen, ha
  1. a) a garantőrnek benyújtott okmányok bármelyike hamisított;
  2. b) a kötelezett teljesítette azt a kötelezettséget, amelyért a garantőr garanciát vállalt, vagy a jogosultat a lehívásban meghatározott összeg egyéb okból nem illeti meg;
  3. c) a jogosult szándékos magatartása akadályozta meg annak a kötelezettségnek a teljesítését, amelyért a garantőr garanciát vállalt; vagy
  4. d) bírósági határozat állapította meg annak a kötelezettségnek az érvénytelenségét, amelyért a garantőr garanciát vállalt, kivéve, ha a garancia erre az esetre is szólt.
6:437. § [A határozatlan időre vállalt garancia felmondása]
A garantőr a határozatlan időre vállalt garanciát három év elteltét követően legalább három hónapos felmondási idővel megszüntetheti.